Davčno svetovanje

Transferne cene »
Poslovanje z nepremičninami »
Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb »
Preventivni davčni pregledi »
Statusno preoblikovanje s.p. v kapitalsko družbo »

Davčno svetovanje je storitvena dejavnost, ki postaja vse bolj pomembna pri vsakodnevnem poslovanju podjetja.

Ali plačujete davke optimalno v skladu z možnostmi, ki vam jo omogoča davčna zakonodaja ali pa vas nepričakovano doletijo neželene informacije o plačilu davkov konec leta ali ob obisku davčnega inšpektorja.

V zadnjih dveh primerih vam lahko pomagamo, kajti vsak davkoplačevalec ima pravico do davčnega svetovanja, ki je skladno z davčno zakonodajo in ki mu omogoča optimalno plačevanje davčnih obveznosti.

Pri davčnem svetovanju sodelujemo z različnimi strokovnjaki iz davčnega in računovodskega področja ter tako zagotavljamo kakovost in celovitost rešitve.

Nudimo vam svetovanje s področja:

  • obdavčitve dohodka pravnih in fizičnih oseb (Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, Zakon o dohodnini);
  • obdavčitve prometa blaga in storitev (Zakon o davku na dodano vrednost);
  • obdavčitve prometa nepremičnin (Zakon o davku na promet nepremičnin);
  • obdavčitve premoženja, ki ga fizična ali pravna oseba prejme kot dediščino in darilo, in se le to ne šteje kot dohodek po ZDOH ali ZDDPO (Zakon o davku na dediščine in darila) in
  • obdavčitve po drugih zakonih (Zakon o davku na motorna vozila, Zakon o davku na vodna vozila;…).

Način sodelovanja:

  • redno davčno svetovanje (mesečna pogodba);
  • sodelovanje pri pripravi in izvedbi posameznih davčnih transakcij.

Nudimo vam individualno obravnavo, vsi podatki pri nas ostanejo poslovna skrivnost.

TRANSFERNE CENE [na vrh]

Pri poslovanju s povezanimi osebami rezidenti in nerezidenti, se za ugotavljanje davčne osnove upoštevajo prihodki najmanj v višini in odhodki največ v višini odhodkov doseženih med nepovezanimi osebami na trgu (primerljive tržne cene), kar predpisuje ZDDPO.

Ali veste, če ste zavezanci za transferne cene in za pripravo dokumentacije?

Kako morate pripraviti dokumentacijo?

Obrnite se na nas, svetovali vam bomo pri pripravi dokumentacije in vam jo tudi izdelali.

POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI [na vrh]

Poslovanje z nepremičninami je obsežno in zadeva področja različnih davčnih zakonov (davek na dodano vrednost, davek na promet nepremičnin, davek od dohodka pravnih oseb) kot tudi drugih zakonov in predpisov (zakon o graditvi objektov, računovodski standardi).

Svetujemo vam pri dilemah v zvezi z vrednotenjem lastnih nepremičnin v poslovnih knjigah, pri gradnji za trg ali prodaji nepremičnine z obdavčitvijo po ZDDV ali ZDPN.

OBDAVČITEV DOHODKOV FIZIČNIH OSEB [na vrh]

Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb se pojavlja v vsakem delujočem podjetju (od daril zaposlenim, reprezentance poslovnim partnerjem, potnih stroškov, obdavčitve 13. plače ali božičnice, dohodkov poslovodij, do prikritih izplačil družbenikom).

Zaradi dobrega poznavanja davčne zakonodaje, vam nudimo svetovanje v vseh primerih dohodkov izplačanih ali danih v naravi fizičnim osebam.

PREVENTIVNI DAVČNI PREGLEDI [na vrh]

S preventivnim davčnim pregledom si zagotovite, da vodite računovodstvo v skladu z računovodskimi standardi in plačujete davčne obveznosti optimalno in v skladu z zakoni. Pregledamo poslovne knjige, od amortizacije osnovnih sredstev, vodenja zalog, obračunov plač v skladu s kolektivnimi ali individualnimi pogodbami, vodenja terjatev kupcev z odpisi in obveznostmi dobaviteljev, do kontrole vložkov v osnovnem kapitalu.

Po končanem preventivnem pregledu vam izročimo poročilo o pregledanem stanju z napotki o vzpostavitvi pravilnega in optimalnega stanja.

STATUSNO PREOBLIKOVANJE S.P. V KAPITALSKO DRUŽBO [na vrh]

Zakon o dohodnini omogoča podjetniku preoblikovanje v kapitalsko družbo brez davčnih posledic.

Preoblikovanje se izvede v skladu z ZGD, ki predpisuje, da se podjetnik preoblikuje s prenosom podjetja na novo ali na prevzemno kapitalsko družbo.

Svetujemo vam pri preoblikovanju ter izvedemo postopek preoblikovanja.