Aktualno

Izvršnica

Bistvene lastnosti izvršnice so naslednje:

-          Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano v skladu s tem zakonom, s katero se dolžnik zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek (upnik lahko tako na podlagi izvršnice zahteva plačilo obveznosti, ki mu jih dolžnik dolguje, kar neposredno na banki dolžnika);

-          izvršnico lahko izdata le gospodarski subjekt ali javni organ (kot upnik pa lahko nastopijo tako pravne, kot fizične osebe);

-          Upnik lahko zahteva plačilo obveznosti iz izvršnice v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na kateremkoli dolžnikovem računu pri ponudnikih plačilnih storitev;

-          Ker ima izvršnica pravno naravo izvršilnega naslova vse od svojega nastanka, lahko upnik, v kolikor ne bi bil poplačan iz naslova izvršnice zaradi nezadostnih sredstev v dolžnikovih bankah, v izvršilnem postopku zahteva poplačilo tudi iz ostalega premoženja dolžnika;

-          Obrazec izvršnice ni predpisan, sama vsebina pa mora obvezno vsebovati vse podatke, ki so določeni v 39.členu ZPreZP-1, med drugim tudi notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika iz izvršnice (obrazec v prilogi);

-          Upnik mora izvršnico predložiti v plačilo v treh letih po dospelosti obveznosti iz izvršnice in le ta ni prenosljiva.

Kako torej poteka postopek unovčitve izvršnice?

Upnik zahteva izvršitev izvršnice tako, da jo predloži v plačilo enemu izmed dolžnikovih ponudnikov plačilnih storitev, torej banki, kjer ima dolžnik odprt transakcijski račun ter navede račun, na katerega naj se sredstva prenesejo. Upnik se lahko sam odloči za poplačilo v nižjem znesku, kakor se glasi izvršnica, pri čemer se šteje, da upnik zahteva celoten znesek zapisan na izvršnici, če izrecno ne zahteva izplačilo nižjega zneska.

Ponudnik plačilnih storitev ne izvrši upnikove zahteve in vrne izvršnico upniku, če obveznost iz izvršnice še ni dospela, če upnik ni navedel računa, na katerega naj se denarna sredstva prenesejo, če je izvršnica nepopolna, ali so od dospelosti obveznosti iz izvršnice pretekla več kot tri leta.

Pri tem je potrebno poudariti, da ponudnik plačilnih storitev ne preverja: - ali denarna obveznost izvira iz pogodbe, ki je v zvezi z dejavnostjo pravne ali fizične osebe, ki je vpisana v Poslovni register RS, - ali je izvršnico podpisal zakoniti zastopnik dolžnika, - ali je prenehala obveznost, v zavarovanje plačila katere je bila dana izvršnica in - ali je bila nasprotna obveznost upnika iz pogodbe oz. drugega pravnega temelja nastanka obveznosti, v plačilo ali zavarovanje katere je bila dana izvršnica, izpolnjena.